ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Info Quest Technologies ΜAEBE (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με έδρα την Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 094173630, email: info@info.quest.gr, τηλ.: 211 9994000, εταιρικό website: www.infoquest.gr, καθώς και διάφορα εξειδικευμένα sites προϊόντων και λύσεων, μεταξύ των οποίων τα www.questonline.gr και https://godigital.infoquest.gr/www.godigital.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην Info Quest Technologies ΜAEBE, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών. 

Τι είναι το GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@info.quest.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): email: dpo@info.quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480. 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής: 

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως: 

Φόρμα Επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, εταιρεία, ιδιότητα. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, επειδή μας το ζητήσατε. 

Φόρμα Καταχώρισης Παραπόνου: Ονοματεπώνυμο, εταιρεία, ιδιότητα, επάγγελμα, τηλέφωνο, e-mail, ώρα επικοινωνίας. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την επίλυση του παραπόνου, για στατιστικούς / αρχειακούς λόγους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και για επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το παράπονο. 

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο / κινητό, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις, Τμήμα Ενδιαφέροντος, εκπαίδευση (σπουδές / σεμινάρια, γνώσεις προγραμματισμού, ξένες γλώσσες, άλλες γνώσεις Η/Υ), εργασιακή εμπειρία (διάρκεια εργασίας, εταιρεία, θέση). Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Προσωπικού για επικοινωνία μαζί σας, όταν προκύψει θέση εργασίας, που ανταποκρίνεται στα προσόντα σας. 

Φόρμα Αίτησης αγοράς Ανταλλακτικών: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ/ΔΟΥ, e-mail, Κωδικός Πελάτη, Επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο/κινητό, διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία συσκευής και στοιχεία ανταλλακτικού. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από το Τεχνικό Τμήμα για επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας για αγορά ανταλλακτικού. 

Φόρμα Αίτησης αποστολής προϊόντος από και προς τα σημεία επισκευής με courier: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Ε-mail, Μοντέλο Συσκευής, Σειριακός Αριθμός Συσκευής, Πλήρης Διεύθυνση, Περιγραφή βλάβης. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από το Τεχνικό Τμήμα για επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας για τη μεταφορά της συσκευής σας από και προς τα σημεία επισκευής με Courier (Η αναφερόμενη υπηρεσία υποστήριξης, παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα). 

Φόρμα αίτησης για παροχή πληροφόρησης περί cloud λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσω του διαδικτυακού τόπου https://godigital.infoquest.gr/   

 Επωνυμία της επιχείρησής σας, τομέα, δραστηριότητας, ρόλο σας στο πρόγραμμα (Προμηθευτής / Δικαιούχος), ονοματεπώνυμο εκπροσώπου/υπευθύνου επικοινωνίας (contact person), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιείτε κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση. 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι: 

 (α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό. 

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης πατήστε στην ειδική ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στο link: https://infoquest.gr/el/politiki-aporitou-cctv) καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.  

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς 

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τη δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, κλπ. τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και άλλων εταιρειών του Ομίλου ή και τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.  

Δήλωση

Τόσο η εταιρική ιστοσελίδα www.infoquest.gr όσο και τα υπόλοιπα εξειδικευμένα sites προϊόντων και λύσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.questonline.gr και https://godigital.infoquest.gr/www.godigital.gr) απευθύνονται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά. Σημειώνεται επίσης ότι προϊόντα και υπηρεσίες που τίθενται στο https://godigital.infoquest.gr/ είναι αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και όχι απευθείας αγοράς  τους μέσω του εν λόγω ιστοτόπου.  

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

  • Για την Επικοινωνία, Παράπονα, Αγορά Ανταλλακτικών, Βιογραφικού.

Για την ικανοποίηση /επεξεργασία αιτήματος. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.infoquest.gr, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συμπληρώσετε φόρμα καταχώρισης παραπόνου, προκειμένου να εξετάσουμε το παράπονο και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συμπληρώσετε φόρμα αποστολής Βιογραφικού σημειώματος, για αξιοποίηση από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, να συμπληρώσετε φόρμα αίτησης αγοράς ανταλλακτικού, προκειμένου να προβείτε στην αγορά και να συμπληρώσετε φόρμα για την αποστολή της συσκευής σας με courier από και προς το Service μας (όπου έχει εφαρμογή η υπηρεσία. Κατά τη συμπλήρωση εκάστης φόρμας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου. 

  • Για την επικοινωνία σχετικά με αίτημά σας για την πληροφόρηση για  παροχή cloud λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού τόπου https://godigital.infoquest.gr

Για την ικανοποίηση /επεξεργασία αιτήματος πληροφόρησης. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, https://godigital.infoquest.gr/  έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας ή συνεργαζόμενης προς το σκοπό αυτό εταιρείας να είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πληροφορήσει σχετικά με cloud λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας  

  • Για την εκτέλεση σύμβασης επισκευής/επίλυσης τεχνικών ζητημάτων της συσκευής σας
Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα-αίτηση μεταφοράς προϊόντος από και προς τα σημεία επισκευής με courier, τα χρησιμοποιούμε για επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας για μεταφορά της συσκευής σας από και προς το επισκευαστικό κέντρο με Courier και για να σας παρέχουμε την υπηρεσία της επισκευής της συσκευής σας. 
 
  • Για τη συμμετοχή σας σε Έρευνες

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους ιστότοπους μας, προκειμένου να βελτιώσουμε και να αξιολογήσουμε τη λειτουργία των προϊόντων, των υπηρεσιών και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας ευρύτερα. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αφορά στην ικανοποίηση αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εν λόγω έρευνα, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτή, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης επεξεργαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας σας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα γνώμης που αφορά σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, καθώς και σε έρευνες αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Οι Έρευνες σήμερα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στις εν λόγω έρευνες, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτές, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. 

  • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές εταιρειών του Ομίλου μας ή θυγατρικών μας εταιρειών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, SMS, ή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.  

  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, επιβάλλει να χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, εγκαταστάσεων, υποδομών και εμπορευμάτων. 

  • Εξατομικευμένη επικοινωνία

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους ιστότοπους μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.  

  • Για την εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου ή άλλων επικοινωνιών επαγγελματικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών σας μαζί μας. Θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα καταγραφεί. Επιπρόσθετα, εφόσον απαιτηθεί για την περαιτέρω διαχείριση του τηλεφωνικού σας αιτήματος καταγράφουμε και λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή ή/και επικοινωνία σας μαζί μας (ενδεικτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση εξυπηρέτησης). 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα: H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μοιραστεί πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους ή εταιρείες courier για την υλοποίηση μιας υπηρεσίας που μας έχετε αναθέσει.

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς διαβιβάζονται επίσης σε συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την ενημέρωσή σας για συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ζητήσατε πληροφόρηση, στον κατασκευαστή της συσκευής ή σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες στις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αναθέσει την επισκευή/επίλυση τεχνικών ζητημάτων της συσκευής, οι οποίοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και στη συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία, στην οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αναθέσει τη διαχείριση των κλήσεων του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης των συναλλαγών που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη των συσκευών σας. 

Τέλος, τα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών. Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας . 

Επίσης, για τους σκοπούς υλοποίησης μιας σύμβασης, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται  σε επιχειρήσεις συνεργατών (εταίροι, πελάτες, υπεργολάβοι, προμηθευτές) στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης ή  όταν αυτοί απαιτείται να σας παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως για παράδειγμα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί σας όταν μας έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για την παροχή εξειδικευμένων λύσεων cloud, προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας στον ιστότοπο https://godigital.infoquest.gr/   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας. 

Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά. 

Μπορεί δε να αναθέσουμε ορισμένες εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση των υποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:  

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 

Όταν η επεξεργασία αφορά σε τήρηση αρχείου βιογραφικών για αξιοποίηση σε τυχόν μελλοντική θέση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών  

Όταν η επεξεργασία αφορά τήρηση αρχείου που δημιουργείται από την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων , τα δεδομένα της καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών  

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@info.quest.gr. Σε περίπτωση που θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: dpo@info.quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480. 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:  

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.  

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. 

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@info.quest.gr

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@info.quest.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): κα Αγγλούπα Ελένη, email: dpo@info.quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480 ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του εγγράφου. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να -υποβάλετε καταγγελία- μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής. 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

  • Αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή/και εξατομικευμένη επικοινωνία

Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας 
 
Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς για προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που έχετε ξεχάσει στο καλάθι των αγορών σας μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σας αρέσει ώστε να σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Μη Απόφασης με Βάση Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο www.infoquest.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Στο www.questonline.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο εν λόγω site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Στο https://godigital.infoquest.gr/ χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο εν λόγω site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων. 

 Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. 

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού 

Φόρμες Άσκησης Δικαιώματος

Λοιποί Ιστότοποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διατηρεί και άλλους, πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα Δήλωση, ιστότοπους και ηλεκτρονικά καταστήματα, στους οποίους μπορείτε να βρείτε τους εξειδικευμένους όρους και πολιτική απορρήτου που τους αφορούν.  

 

Τελευταία ενημέρωση 1/4/2024  

Έντυπο FA-RUL-2-2