Καριέρα

Στην Info Quest Technologies, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανθρώπινους πόρους και στη διαρκή βελτίωσή τους. O κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία, σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δυνατότητές του, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη. Συγχρόνως, με συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής παραμένει ανταγωνιστικός στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Οι αποδοχές των εργαζομένων στην Info Quest Technologies, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, περιλαμβάνουν ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών, bonus παραγωγικότητας, βασισμένα σε πραγματικά και μετρήσιμα δεδομένα και ιδιωτική ασφάλεια, που εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.