Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Info Quest Technologies, όπως και όλων των εταιρειών του Ομίλου Quest, είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου Quest ενισχύει τη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία των εταιρειών και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά τους και προστατεύοντας τα συμφέροντα των Μετόχων και των Ενδιαφερόμενων Μερών.

Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Quest Συμμετοχών, χαράσσει το πλαίσιο της στρατηγικής, στο οποίο κινούνται οι εταιρείες και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις Πολιτικές και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία όλων των θυγατρικών εταιρειών. Οι Ομιλικές Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, που ισχύουν για όλες τις θυγατρικές εταιρείες και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

Διαχείριση Κινδύνων

H Info Quest Technologies, όπως όλες οι εταιρείες του Ομίλου Quest, διερευνούν και διαχειρίζονται συστηματικά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ώστε να αυξάνεται η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων που θέτουν. H εταιρεία ακολουθεί την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και εφαρμόζει διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000. Η εταιρεία διαθέτει Risk Manager, Risk Register με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναγνωρίσει και μεθοδολογία παρακολούθησης αυτών.