Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Info Quest Technolgies, όπως και όλων των εταιρειών του Ομίλου Quest, είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων. Ενισχύει την τήρηση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία του Ομίλου, με στόχο τη βιωσιμότητα των εταιρειών και τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών. Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Quest Συμμετοχών, χαράσσει το πλαίσιο της στρατηγικής, στο οποίο κινούνται οι εταιρείες και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις Πολιτικές και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία όλων των θυγατρικών εταιρειών. Οι Ομιλικές Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, που ισχύουν για όλες τις θυγατρικές εταιρείες και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance