Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Info Quest Technologies, είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις θυγατρικές του.

Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας δημιουργήσει εσωτερικές δομές και ενσωματώνοντας στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Quest Συμμετοχών, χαράσσει το πλαίσιο της στρατηγικής, στο οποίο κινούνται οι εταιρείες και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις Πολιτικές και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία όλων των θυγατρικών εταιρειών. Οι Ομιλικές Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, που ισχύουν για όλες τις θυγατρικές εταιρείες και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Καλύπτουν όλους τους κρίσιμους τομείς λειτουργίας και ανάπτυξης των εταιρειών, στους τομείς Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Κινδύνου, Λειτουργία, Ανθρώπινο Δυναμικό και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

Διαχείριση Κινδύνων

H Info Quest Technologies, όπως όλες οι εταιρείες του Ομίλου Quest, διερευνούν και διαχειρίζονται συστηματικά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ώστε να αυξάνεται η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων που θέτουν. H εταιρεία ακολουθεί την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και εφαρμόζει διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000. Η εταιρεία διαθέτει Risk Manager, Risk Register με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναγνωρίσει και μεθοδολογία παρακολούθησης αυτών.