ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «Info Quest Technologies Μ.Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι βάσει της από 08-06-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα οκτώ χιλιάδες και εννιακόσια εξήντα έξι Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (1.098.966,48€) με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών, κατά 1,72 €, ήτοι από 37,30€ η νέα ονομαστική αξία θα ισούται με 35,58€ προς συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών παλαιότερων χρήσεων (ζημιών εις νέον). 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις εκ του νόμου απαιτούμενες εγκρίσεις και την καταχώριση της σχετικής ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ, θα ανέρχεται σε είκοσι δυο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€22.733.271,70), διαιρούμενο σε 638.934 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 35,58 Ευρώ εκάστη.