ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «Info Quest Technologies Μ.Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι βάσει της από 23-06-2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 29 και 30 του ν. 4548/2018, η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο ογδόντα έξι χιλιάδες και εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά του Ευρώ (€1.086.187,8) με μείωση της ονομαστικής τιμής κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (1,7 €) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις εκ του νόμου απαιτούμενες εγκρίσεις και την καταχώριση της σχετικής ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ, θα ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (€23.832.238,2), διαιρούμενο σε 638.934 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (37,3€) εκάστη.»