ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι βάσει της από 15-4-2019 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 29 και 30 του ν. 4548/2018, η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (€ 1.552.609,62) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (€2,43), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις εκ του νόμου απαιτούμενες εγκρίσεις και την καταχώριση της σχετικής ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ, θα ανέλθει σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι Ευρώ (24.918.426), διαιρούμενο σε 638.934 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 39 ευρώ εκάστη.