Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση του Ομίλου Quest και των εταιρειών του.

Ο Όμιλος Quest, έχοντας επίγνωση του ρόλου, συμβάλλει από την ίδρυσή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών του κοινωνικού συνόλου, με προσανατολισμό την επιδίωξη της διαρκούς ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, την άνοδο του κοινωνικού συνόλου.